Kutrovice

Obecní úřad/ tiskopis žádosti o informaci


OBEC Kutrovice

 Obecní úřad Kutrovice , 273 75 p.Třebíz ,
IČ: 00640506, (312579542, e-mail: obec@kutrovice.cz )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽÁDOST
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:
Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………

rodné číslo: …………………………………………………..

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefonní spojení: …………………………………………………………

Žádám Obecní úřad Kutrovice o poskytnutí informace (charakteristika):

 

 

 

 

 

 


Způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob):

a) zaslat na dobírku na adresu: ……………………………………………………………………………………


b) k osobnímu vyzvednutí v budově obecního úřadu

 


Dne: …………………………                  …………………………………………….
                                                                                      podpis žadatele


Poučení: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.
Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

Ù začátek stránky Ù