Kutrovice

Obecní úřad/Základní údaje

 Statistické údaje

Doprava (údaje roku 2004)
Zastávka dálkové linky (1=ano, 0=ne) 1
Zastávka linky místního významu (1=ano,0=ne) 1
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
Celková výměra pozemku (ha) 148.9622
  Orná půda (ha) 103.4958
      Chmelnice (ha) 13.5865
      Vinice (ha) 0.0000
  Zahrady (ha) 3.3854
      Ovocné sady (ha) 2.1832
      Trvalé trávní porosty (ha) 6.7842
      Zemědělská půda (ha) 129.4351
     Lesní půda (ha) 2.4332
      Vodní plochy (ha) 1.0639
      Zastavěné plochy (ha) 3.5195
  Ostatní plochy (ha) 12.5105
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
Počet podnikatelských subjektů celkem 23
      Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1
      Průmysl - počet podnikatelských subjektů 1
      Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 2
      Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 4
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 8
        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 3
      Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 2
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0
  Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 2
      Státní organizace - počet subjektů 0
      Akciové společnosti - počet subjektů 0
     Obchodní společnosti - počet subjektů 2
      Družstevní organizace - počet subjektů 0
      Peněžní organizace - počet subjektů 0
      Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 7

  podnikatele z oboru autoopravárenství a náhradní díly  

4

podnikatele v zednictví

1

podnikatele v krejčířství

2

      Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 2
      Svobodná povolání - počet subjektů 0
      Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Kultura (údaje roku 2004)
      Kulturní zařízení ostatní 1
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
      První písemná zpráva (rok) 1366
      Nadmořská výška (m n.m.) 260
      Katastrální plocha (ha) 149
     Počet katastrů 1
      Počet územně technických jednotek 1
      Počet částí obce 1
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
      Živě narození celkem 0
Muži(znarozenícelkem)    0
     Ženy (z narození celkem) 0
      Zemřelí celkem 3
      Muži (ze zemřelí celkem) 2
      Ženy (ze zemřelí celkem) 1
      Přirozený přírůstek celkem -3
      Muži (z přirozeného přírůstku celkem) -2
Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1
      Přistěhovalí celkem 7
Muži (z přistěhovalí celkem) 3
Ženy (z přistěhovalí celkem) 4
      Vystěhovalí celkem 2
Muži (z vystěhovalí celkem) 1
      Ženy (z vystěhovalí celkem) 1
      Saldo migrace celkem 5
      Muži (ze salda migrace celkem) 2
      Ženy (ze salda migrace celkem) 3
      Přírůstek/úbytek celkem 2
      Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 0
      Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 2
   Počet bydlících obyvatel k 31.12. 104
      Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 52
      Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 52
  Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 21
      Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 29
     Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 31
      Střední stav obyvatel (k 1.7.) 99
      Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 51
      Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 48
Sport (údaje roku 2004)
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
Kanalizace bez napojení na ČOV (1=ano, 0=ne) 1
     Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) 1
Skládka tuhých dom.odpadů (1=ano, 0=ne) 1