Back to top

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rychlá navigace:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kutrovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Kutrovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

zastupitelstvo: 5 členů

 • starostka
 • místostarosta
 • výbor kontrolní
 • výbor finanční
 • účetní

4. Kontaktní spojení

Obec Kutrovice
Kutrovice
PSČ 273 75 Třebíz

Úřední hodiny: pondělí 17:30 - 19:30 hod

ID datové schránky: 7i4b2d3

Mobil: 724 180 533

Oficiální e-mail: obec [zavináč] kutrovice [tečka] cz

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., pobočka Slaný

Číslo účtu: 388131399/0800

6. IČO

00640506

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Přehled obecních rozpočtů

9. Žádosti o informace

Obec Kutrovce zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – u obecního úřadu
 • na internetové stránce: www.kutrovice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

 • osobně na obecním úřadě v Kutrovicích v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 312 579 194, 724 180 533

Písemně

 • na adrese: Obecní úřad Kutrovice, Kutrovice, PSČ 273 75 Třebíz
 • elektronickou poštou na oficiálním e-mailu: obec [zavináč] kutrovice [tečka] cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obecní úřad Kutrovice, Kutrovice, PSČ 273 75 Třebíz.

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu: obec [zavináč] kutrovice [tečka] cz.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím kanceláře obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Žádost o vydání povolení povolení ke kácení dřevin - odkaz dole na konci textu

Přiznání k místnímu poplatku ze psů - odkaz dole na konci textu

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Integrovaný záchraný system ... 112

Policie ČR ... 158

Hasiči ... 150

Lékařská pohotovost ... 155

Elektrické rozvodné závody ... 840 880 860

Řešení životních situací na portálu veřejné správy České Republiky:
http://www.portal-verejne-spravy.cz/

Seznam životních situací a jejich řešení na stránkách města s rozšířenou pravomocí Slaný:
ttp:/www.meuslany.cz/cs/

14. Nejdůležitější předpisy

Obecně závazné vyhlášky (odkaz na stránkách)

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,50 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

16. Licenční smlouvy

Obec Kutrovice nemá žádné licenční smlouvy uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled výročních zpráv